278. Сравнительно-исторический метод в трудах А.А. Потебни // Наукова спадщина О.О. Потебнi i сучасна фiлологiя. Київ: Наукова думка, 1985. С.25–39.

Translate »