261. Семантични промени на думите в преводите на Йоан Екзарх Български // България 1300: Ст. и изслед. на ленингр. българисти. София: Наука и изкуство, 1983. С.217–230.

Translate »